Klimasan Fein

Čistá vápenná omítka

Typické hodnoty:
Třída reakce na oheň: 1A
Pevnost v tlaku: 0,8 N/mm²
Sypná hmotnost pevné malty: 1,48 kg/dm³
Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,68 W/(mK)
Nasákavost W: W 0
Modul pružnosti: 1450 N/mm².

Čistě minerální tenkovrstvá (2 až 3 mm) vápenná minerální omítka je vhodná k vyhlazení v interiéru na omítkách maltových skupin CSI, CSII a CSIII. Klimasan-Fein není vhodný k překrývání omítek obsahujících sádru nebo podkladů z dlaždic.
Klimasan-Fein je suchá malta maltové skupiny CSI podle ČSN EN 998-1. Je vyrobena z bílého hydratovaného vápna a vápenného písku (0-1,25 mm). Nesmí se přidávat další vyrovnávací a spojovací prostředky.

Jednovrstvá nebo vícevrstvá vzduchem nanášená vápenná omítka pro použití v interiéru jako základní nebo plstěná omítka na zdivo a hliněné podklady. Na beton po vhodné předúpravě podkladu omítky (např. nástřikem nebo minerálním pojivovým můstkem). Vhodná také pro freskovou výmalbu. Není vhodný jako podklad pod obklady.
Omítkový podklad musí být savý, dostatečně zpevněný a zbavený prachu, nečistot a jiných zbytků.
Podklad předem dobře navlhčete!
V souladu s normou EN 998-1 se Klimasan-Fein nesmí nanášet na zmrzlé povrchy a při teplotách nižších než +5 °C.
Při nanášení omítky je nutné dodržovat také předpisy DIN 18350 a DIN 18550, jakož i EN 998-1 a VOB.
Klimasan-Fein se nanáší strojně nebo ručně v jedné nebo více vrstvách. Musí být dodržena rovnoměrná konzistence malty a doba míchání.
U nátěrů, které lze nanášet až po dostatečné době vyzrání, se smí používat pouze difuzně otevřené čistě minerální nátěrové systémy.